WebCimetière - Wittisheim - Concessions échues

A défaut de renouvellement, le terrain est repris par la Commune soit deux ans après la date d’expiration de la concession, soit après l’expiration du délai de rotation ou droit de repos de la dernière inhumation.

Liste des concessions échues

Emplacement Date de fin de droit Concessionnaire
D-016 28/09/2013 FAHRNER Albert
F-035 21/07/2013 BALDUCCI Luigi
F-037 19/09/2013 MEYER Pierre
F-040 16/12/2013 SIMLER Florent
F-043 04/02/2014 LOOS Norbert
E-020 22/10/2015 SEYLLER Charles
F-033 08/03/2015 SEYLLER Julie
F-009 05/11/2015 SCHMITT Adolphe
F-023 07/02/2016 STUTTER Marie
F-085 26/01/2016 GALL Edouard
F-004 02/10/2017 WILLMANN Elise
F-075 29/06/2017 DEICHLER Alphonse
B-011 01/01/2018 SCHMITT Joséphine
B-022 14/01/2018 SEYLLER Marie Augustine
D-003 14/06/2018 BERGER Joséphine
G-087 03/10/2018 WILLMANN Joseph
B-004 27/03/2019 SIMLER Anna
G-111 08/01/2019 FAHRNER Louise
B-020 28/12/2020 RINGEISEN Elise
E-042 20/01/2020 MEYER Pierre
E-009 14/09/2020 SIMLER Oscar
F-081 03/09/2020 HILTENBRAND Robert
F-093 09/10/2020 HELFTER Lucien
G-102 17/04/2020 FAHRNER Anne
F-095 10/03/2021 UHL René
A-005 05/09/2013 SCHMITT Martina
E-038 17/10/2013 SCHMITT Emile
G-014 10/10/2013 FEIST Paul
G-036 12/09/2013 HIRTZ Léon
G-080 16/06/2013 BAUMLIN Annette
G-091 30/11/2013 BERGER Christian
G-092 30/11/2013 BRAUN Edouard
A-043 18/12/2014 HAENSLER Anne Marie
B-024 18/06/2014 MINARY Odile
G-104 27/08/2014 HATSCH Jean-Paul
A-016 21/03/2015 RITTER Marie-Louise
A-041 21/01/2015 SEYLLER François Xavier
B-007 30/05/2015 HILS Odile
F-052 09/04/2015 SCHMITT Elise
F-058 03/04/2015 SCHMITT Jeanne
G-112 19/12/2015 MULLER André
G-012 15/10/2015 SEYLLER Fernand
G-081 23/10/2015 GEBHARDT Joseph
E-005 28/10/2016 KRIER Robert
A-022 03/03/2016 SCHALK Anna
E-031 20/05/2016 SIMLER Fernand
F-017 23/12/2016 LOOS Irène
F-087 23/10/2016 MOSER Etienne
G-038 06/10/2016 WILLMANN Germaine
G-067 28/05/2016 JAEGLI Cécile
A-037 22/10/2017 SCHWARTZ René
A-047 09/11/2017 CMDP CREDIT MUTUEL
G-001 16/11/2017 SCHMITT Marcel
G-101 04/11/2017 SEYLLER Yvette
G-106 17/12/2017 SEYLLER Rémy
G-026 26/05/2017 BALDECK René
G-029 15/09/2017 NAJARRO Rosa
G-039 20/01/2017 KNOBLOCH Suzanne
G-040 04/05/2017 JAEGLI Alfred
G-008 05/11/2017 HELFTER Lucien
G-095 20/02/2017 BAUMLIN Annette
A-015 10/06/2018 SCHWARTZ Emilie
A-034 09/05/2018 SEYLLER Marcel
B-016 01/03/2018 CHRIST Elisabeth
E-032 12/04/2018 MEMHELD Elise
E-052 12/08/2018 SEYLLER Emile
F-101 30/11/2018 RUEFF Rémy
F-014 05/02/2018 TAGLANG Auguste
F-089 30/11/2018 ROHMER Simon
G-057 27/05/2018 SCHMITT Anne-Henriette
B-014 29/08/2019 FAHRNER Ernest
E-030 21/10/2019 SEYLLER Robert
E-051 21/03/2019 SEYLLER Rose
F-022 18/05/2019 STEPHAN Henri
D-004 01/02/2020 ANDLAUER Bernard
E-013 12/03/2020 UHL Marie-Marthe
F-020 27/03/2020 SEYLLER Yvette
F-025 03/07/2020 KNOBLOCH Albert
F-045 03/04/2020 VOEGELI Marcel
F-092 30/11/2020 SCHWARTZ Marie-Joséphine
G-013 11/06/2020 EDEL Agnès
G-025 23/03/2020 BAUMERT René
G-030 25/07/2020 KEUSCH Emma
G-071 31/05/2020 HILS Albert
G-009 25/09/2020 BRENNER Robert
F-007 11/02/2021 JAEGLI Joseph
A-021 26/11/2021 GALL Valérie
A-035 26/11/2021 HUBER Paul
A-042 11/02/2021 MULLER Hedwige
B-012 18/11/2021 LOOS Gérard
E-018 30/05/2021 HILTENBRAND Robert
E-002 17/01/2021 SCHMITT Lucien
E-026 10/01/2021 VUILLEMIN Lina
E-029 13/05/2021 SEYLLER Gustave
F-041 10/04/2021 KNOBLOCH Madeleine
G-011 01/08/2021 SCHWARTZ René
G-018 13/05/2021 ZIMMERMANN Jeanne
G-019 01/07/2021 SINGLER Madeleine
G-003 23/09/2021 HILS Charles
G-031 13/08/2021 SAMUEL Waltraut
G-061 30/07/2021 SIMLER Jean
G-068 28/10/2021 REBERT Lucien
G-077 13/05/2021 ADOLF Eugène

cimetiere.jpg