WebCimetière - Vogelgrun - Concessions échues

A défaut de renouvellement, le terrain est repris par la Commune soit deux ans après la date d’expiration de la concession, soit après l’expiration du délai de rotation ou droit de repos de la dernière inhumation.

Liste des concessions échues

Emplacement Date de fin de droit Concessionnaire
G-04-004 01/01/2007 THOMAS-BASS Charles
G-04-012 01/01/2007 MEYER-HORBER-SEETHALER-SPITZ
G-02-010 01/01/2007 DECKERT Albert
G-02-003 01/01/2007 MICHEL Emile
G-03-012 01/01/2007 BARLEON Anna
G-03-006 01/01/2007 HINDEN-ZEMB
G-04-006 01/01/2007 HINDEN-PETER
G-01-011 01/01/2007 VITOUX-DIEBOLD Daniel
G-03-002 01/01/2007 MEYER-THOMAS Marguerite
G-04-001 01/01/2007 JORDAN-PETERSCHMITT
G-03-014 01/01/2007 ALBRECHT Albert
G-03-013 01/01/2007 AMBIEL-SCHULTZ-BAUDRILLART
G-02-011 01/01/2007 SCHOLLER-ENTZMANN Lucie
G-04-003 01/01/2007 THOMAS-PRUPOP
G-01-007 01/01/2007 THOMAS-SCHUBNEL Xavier
G-02-007 01/01/2007 SCHUBNEL-KOERBER
G-01-012 01/01/2007 EGGERT-WOLF
G-04-011 01/01/2007 BARLEON-FUSTENBERGER-MOYSES
G-04-009 01/01/2007 RATZEL
G-04-005 01/01/2007 HENNER-RUBRECHT
G-04-001A 01/01/2007 PETERSCHMITT Berthe
G-02-008 01/01/2007 HUG Eugène
G-04-001bis 01/01/2007 PETERSCHMITT Lina
G-03-003 01/01/2007 KOERBER Alphonse
G-03-011 01/01/2007 MEYER-GLASS Jules
G-03-001 01/01/2007 SCHINDLER-HORBER
G-03-009 01/01/2007 WEYMANN Jean
G-01-010 01/01/2007 THOMAS-BOOG Henriette

cimetiere.jpg